မဂၤလာပါ ...
လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဟုိတယ္၊ မိုတယ္၊ ေနအိမ္၊ ႐ုံးခန္းသံုး အဆင့္ျမင့္ခန္းဆီးလိုက္ကာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စတိတ္ေနာက္ခံေရလိႈင္း၊ နဖူးစည္း၊ Romand Blind, Vertical Blind, Horizontal Blind အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဖြင့္ပြဲလိုက္ကာမ်ား စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဆိုဖာဒီဇိုင္းမ်ဳိးစံုကို အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေဟာင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ခန္းဆီးလိုက္ကာတိုင္းတာ ခ်ဳပ္လုပ္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။
လိုက္ကာအမ်ဳိးမ်ဳိး
More Design
BLIND အမ်ဳိးမ်ဳိး
More Design
ဆိုဖာဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
More Design