လိုက္ကာအမ်ဳိးမ်ဳိး
Horizontal Blind, Vertical Blind အမ်ဳိးမ်ဳိး
Curtain Accessories
စတိတ္ေနာက္ခံေရလိႈင္းမ်ား
Sofa
Contact Us :    ဆိုင္အမွတ္ (၆)၊ သံသုမာလမ္း၊ (၁၅) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
Tel               :     09 86 29867, 09 50 96379, 09 252250118, 09 33481356,